Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Директор       Череднiченко Володимир Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 16.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
32113929
4. Місцезнаходження
Київська, Шевченкiвський, 04053, Київ, Артема, буд. 21
5. Міжміський код, телефон та факс
0444952373 0444952373
6. Електронна поштова адреса
irina@vsei.kiev.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Газете "Вiдомостi НКЦПФР" 74 (2078)   20.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці energopostavka.kiev.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів X
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Акцiї емiтентом не випускались, тому у рiчному звiтi вiдсутня iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв та не заповненi вiдомостi про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, не заповнена iнформацiя про дивiденди.
З цiєї ж причини не має iнформацiї про випуски акцiй емiтента та про випуск власних акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв не надаеться, оскiльки емiтент не є акцiонерним товариством.
Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiждународних стандартiв бухгалтерського облiку не надається, оскiльки не складається емiтентом.
Звiт про стан об"єкта нерухомустi (у разi випуску цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов"язень за якими здiйснюється шляхом передачi об"єкта (частини об"єкта) житлового будiвництва) не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
624776
3. Дата проведення державної реєстрації
14.08.2002
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
16500
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
1
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у.
46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту
46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткованням
10. Органи управління підприємства
-Загальнi збори Учасникiв; -Директор Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Перший Iнвестицiйний банк"
2) МФО банку
300506
3) поточний рахунок
260013001001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Перший Iнвестицiйний банк"
5) МФО банку
300506
6) поточний рахунок
260013001001

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Череднiченко Володимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СК 107248 Рокитнянським РВ ГУ МВС України в Київськiй обл.
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Українська акцiонерна енергопостачальна компанiя "Київенерго" структурний вiдокремлений пiдроздiл "Енергобуд та Київенерго" на посадi iнженер-iнструктор 2-ої категорiї.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2007 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов"язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посадова особа працює В ТОВ "ВС Енерджi Iнтренейшнл Україна" за основним мiсцем роботи, на посадi начальника виробничо-технiчного вiддiлу.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Соловойва Iрина Федорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
СО 229339 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", попередня посада бухгалтер.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2007 не визначений
9) Опис
Повноваження та обов"язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Посадова особа працює В ТОВ "ВС Енерджi Iнтренейшнл Україна" за сумiсництвом, та займає посаду бухгалтера.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Київська Днiпровський Київ Б. Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2011
Міжміський код та телефон 0443777943
Факс 0443777943
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Договiр про обслуговування емiсiї цiних паперiв №Е-256 вiд 14.05.2010р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Перший Iнвестицiйний банк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 26410155
Місцезнаходження 04073 Київська Оболонський Київ пр. Московський, буд. 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263357
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
Міжміський код та телефон 044428-61-28
Факс 044428-61-28
Вид діяльності Юридична особа, уповноважена емiтентом виплачувати дохiд за його цiнними паперами
Опис Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача. Договiр депозитарних послуг №003055 вiд 21.03.2007р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю - аудиторська фiрма "Вiспер-Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21638764
Місцезнаходження 03150 Київська Печерський Київ Димитрова, буд. 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0342
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001
Міжміський код та телефон 044236-48-47
Факс 044236-48-47
Вид діяльності Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис ТОВ "Енергопоставка" користується послугами незалежного аудиту.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНВЕСТ БРОК"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 36676363
Місцезнаходження 01033 Київська Голосiївський Київ Саксаганського, буд 36-В
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №185220
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.10.2016
Міжміський код та телефон 044498-64-69
Факс 044498-64-67
Вид діяльності торгiвля цiнними паперами
Опис ТОВ "IНВЕСТ-БРОК" здiйснює професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, торгiвлю з цiнними паперами. Договiр про брокерське обслуговування №БЩ-331/13 вiд 18.02.13р.

X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11.06.2010 02/10/2/10 ДКЦПРФР 0 0 Бездокументарні іменні 0 0 щомiсяця до шостого числа наступного мiсяця 0 30.10.2015
Опис д/н
 

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
01.01.1900 0 д/н 0 0 0 01.01.1900
Опис д/н
 

3) цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
01.01.1900 - д/н 0 0 Бездокументарні іменні 0 д/н 01.01.1900
Опис д/н
 

XI. Опис бізнесу

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергопоставка" створено фiзичними особами - резидентами України згiдно Договору про створення та дiяльнiсть, затвердженого Установчими зборами учасникiв Товариства (Протокол №1 вiд 09 серпня 2002року) i зареєстровано у вiдповiдностi з дiючим законодавством України Шевченкiвською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 14 серпня 2002 року, про що зроблено запис у журналi облiку реєстрацiйних справ за №16790. Останнi змiни у статутних документах, пов"язанiзi змiною мiсцезнаходження Товариства протокол №2 вiд 29.04.2010року. та зареєстровано Шевченкiвською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 09 червня 2010 року.
Статутний капiтал емiтента повнiстю сплаченний 16500,00 (шiстнадцять тисяч п"ятсот) гривень.
 
ТОВ "Енергопоставка" має юридичну адресу: 04053, м. Київ, вул. Артема, будинок 21.
Форма власностi - приватна.
Дочiрних пiдприємств та фiлiй не має.
Управлiння Товариством здiйснюють його органи управлiння.
-Загальнi збори Учасникiв;
-Директор Товариства.
Контрольза дiяльнiстю Директора здiйснює Ревiзiйна комiсiя - контрольно-ревiзiйний орган Товариства.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) -2, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1;
 
Емiтент не маю належностi до будь-яких об"єднань пiдприємств.
 
д/н
 
д/н
 
Фiнансова звiтнiсть пiдпиємства пiдготовлена шляхом трансформацiї бухгалтерських звiтiв.
Бухгалтерський облiк на Товариствi впровадженно за журнольно-ордерною формою iз застосуванням бухгалтерської програми "1С.Бухгалтерiя". Згiдно з Законами Українами "Про бухгалтерський облiк та фiнансовузвiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. №996-ХIV та положення (стандартами) облiку пiдприємство обрало наступнi форми та методи:
1. Нарахування амартизацiї нематерiальних активiв здiйснювати прямолiнейним методом;
2. Нарахувати амартизацiю основних засобiв прямолiнейним методом%
3. Нарахування iнших малоцiйнних необоротних матерiальних активiв нараховується в розмiрi 100% при передачi в експлуатацiю;
4. Вiдображення в бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську заборгованiсть на балансових рахункахздiйснювалась у вiдповiдностi з нормами П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть, а саме:
-Дебiторська заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю;
-Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за первiсною вартiстю методом нарахування;
5. Записи облiковуються за фактичною собiвартiстю згiдно дiючим нормативним вимогам. Собiвартiсть записiв включає витрати на придбання, доставку та переробку у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту бухгалтерського облiку 9 "Запаси";
6. Поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства облiковується за собiвартiстю у вiдповiдностi iз П(с)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї";
7. Грошовi кошти та їх еквiваленти Товариства включають залишки грошей в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках Товариства i вiдображаються за номiналом;
8. Довгостроковi забов"язання складаються iз забов"язань по ацептованих векселях та iнших довгострокових фiнансових забов"язань;
9. Власний капiтал товариства - сформований за рахунок внескiв засновникiв Статутний фонд;
10. Склад витрат у бухгалтерському облiку формується вiдповiдно до вимог П(с)БО 16 "Витрати", а
у податковому облiку формуєтьсяу вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про оподаткування прибудку пiдприємств" вiд 22.05.97р. №283/97-ВР, з урахуванням послiдуючих змiн i доповнень;
11. Доходи. Iнформацiя про доходи в бухгалтерському облiку формується згiдно П(с)БО 15 "Дохiд".
Вiдображення позарелiзованих доходiв та витрат вiдповiдно вимогам чинного законодавства.
 
На даний момент обсяг реалiзацiї основних видiв продукцiї, послуг або робiт, що виробляє (здiйснює) емiтент дорiвнює нулю, оскiльки емiтент отримує доходи вiд володiння цiнними паперами та їх продажу.
 
Основнi засоби протягом перiоду у Товариствi були вiдсутнi.
 
д/н
 
Основнi засоби протягом звiтного перiоду у Товариствi були вiдсутнi.
 
-нестабiльнiсть та недосконалiсть податкового законодавства;
-проблемнiсть залучення довгострокових кредитiв у вiтчизняних фiнансових структурах.
 
У поточному року у пiдприємства не виникали штрафнi санкцiї.
 
Дiяльнiсть емiтента з моменту створення була направленна на забезпечення споживачiв на територiї всiєї України якiсним та надiйним електрообладнаням, в тому числi лiчильниками електричної енергiї.
Енергопостачальнi компанiї в зв"язку з монопольним становищем на ринку роздрiбного продажу електроенергiї утримують виликий парк приладiв облiку електричної енергiї та забезпечують його оновлення на постiйнiй основi.
Сезоннiсть не впливають на дiяльнiсть емiтента.
Особливостями розвитку галузi, у якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, є постiйно зростаючий попит на електроенергiю в умовах монопольного становища енергопостачальних компанiй та необхiднiсть постiйного розвитку потужностей та модернiзацiї електромереж.
 
д/н
 
д/н
 
д/н
 
д/н
 
д/н

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 0 X X
Усього зобов'язань X 0 X X
Опис: iменнi, вiдсотковi, забезпеченi облiгацiї. Бездокументарнi. Серiя облiгацiй А.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма"ВIСПЕР-АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21638764
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Димитрова,5 корп. 10-А, кiм. 401
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 100 30.03.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0342 АБ 000547 14.08.2007 27.01.2016
Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма
«ВIСПЕР-АУДИТ»
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0342, видане АПУ на пiдставi рiшення № 100 вiд 30 березня
2001 року, чинне до 27 сiчня 2016 р. (якiсть послуг пiдтверджена рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.09.2010р., № 220 /4.1).
м. Київ, вул. Димитрова,5,корп.10-А,кiм.401,Код ЄДРПОУ- 21638764, р/р №26005301000051 в ПАТ „ВТБ Банк” м.Києва, МФО 321767,
__________________тел./факс: (044)532-41-31, 050-312-58-58; електронна пошта: wisperau@ukr.net______________________
в Нацiональну комiсiю по цiнним паперам та фондового ринку,
директору ТОВ «Енергопоставка»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енергопоставка» станом на 31 грудня 2014 року
Аудиторську перевiрку щодо фiнансової звiтностi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енергопоставка» станом на 31 грудня 2014 року проведено незалежною аудиторською фiрмою «ВIСПЕР-АУДИТ».

1. Основнi вiдомостi про товариство
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енергопоставка» (далi по тексту – ТОВ «Енергопоставка») створено фiзичними особами – резидентами України згiдно Договору про створення та дiяльнiсть, затвердженого Установчими зборами засновникiв Товариства (Протокол № 1 вiд 09 серпня 2002 року) i зареєстровано у вiдповiдностi з дiючим законодавством України Шевченкiвською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 14 серпня 2002 року, про що зроблено запис у журналi облiку реєстрацiйних справ за № 16790.
Останнi змiни у статутних документах, пов’язанi iз прийняттям нової редакцiї статуту затвердженi Загальними Зборами учасникiв ТОВ «Енергопоставка» 29 квiтня 2010 року (Протокол № 2) та зареєстрованi Шевченкiвською районною у мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 09 червня 2010 року. Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР – 1 074 107 0008 016307). Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи № 624776, Серiя АО1.
Iдентифiкацiйний код суб’єкта пiдприємницької дiяльностi – 32113929.
Юридична адреса: 04053, м. Київ, вул. Артема, 21, тел. 468-42-76.
Поточний рахунок № 260013001001 вiдкрито у ПАТ „Перший Iнвестицiйний Банк” м. Києва, МФО 300506.
Види дiяльностi за КВЕД:
- 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення) н.в.i.у.;
- 46.19 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту;
- 46.69 Оптова торгiвля iншими машинами та устаткуванням;
- 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
- 52.29 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту;
- 64.91 Фiнансовий лiзинг.
Вищим органом управлiння Товариством є Загальнi Збори Учасникiв.
Єдиним Учасником Товариства є громадянин України Череднiченко Володимир Миколайович, iдентифiкацiйний номер 2597913895.
2. Опис аудиторської перевiрки
Незалежна аудиторська фiрма «ВIСПЕР-АУДИТ» провела аудит поданої в додатку фiнансової звiтностi ТОВ «Енергопоставка» за 2014 рiк з метою висловлення незалежної думки про її достовiрнiсть у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi та вiдповiдностi показникiв i нормативiв дiяльностi граничним величинам, установлених чинним законодавством.
Аудиторську перевiрку пройшли рiчний та квартальнi фiнансовi звiти суб’єкта малого пiдприємництва станом на 31 грудня 2014 року за перiод дiяльностi Товариства з 01 сiчня 2014 року по 31 грудня 2014 року, якi включають в себе Баланс та Звiт про фiнансовi результати вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25, “Фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.02.2000 року № 39.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 710 "Порiвняльна iнформацiя - вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", МСА 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актiв при аудитi фiнансової звiтностi", МСА 550 "Пов’язанi сторони", МСА 610 "Використання роботи внутрiшнiх аудиторiв".
При проведенi аудиту використано облiковi регiстри Товариства за 2014 рiк вiдповiдно з прийнятою методологiєю ведення бухгалтерського облiку.
Перевiркою були охопленi первиннi документи (банкiвськi та касовi документи, накладнi, акти, договори, тощо), регiстри бухгалтерського облiку та форми фiнансової звiтностi за перiод, що перевiрявся. Крiм цього перевiрявся Статут товариства з наступними змiнами та доповненнями, протоколи загальних зборiв товариства, накази та розпорядження. Перевiрка виконувалась iз застосуванням вибiркового методу дослiдження первинних документiв вiдповiдно до вимог Закону України „Про аудиторську дiяльнiсть”.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки.
3. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї у фiнансових звiтах у вiдповiдностi до застосовної концептуальної основи фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСА 200 покладається на керiвництво товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енергопоставка».
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за: складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку; стан внутрiшнього контролю, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; виконання значних правочинiв; наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
4. Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстави для висловлення умовно-позитивного висновку
У складi поточних фiнансових iнвестицiй облiковуються деякi iнвестицiї якi не можуть бути вiльно реалiзованi у будь-який час i тому вiдповiдно до п.2.4 Роздiлу II П(с)БО 25 вони повиннi облiковуватись у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй.
Товариство має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Товариства якi облiковує на рахунку 141 «Iнвестицiї пов’язаним сторонам за методом облiку участi в капiталi» але оцiнює їх за собiвартiстю, а не за методом участi в капiталi у вiдповiдностi iз П(с)БО 12 “Фiнансовi iнвестицiї”.
5. Умовно-позитивна думка аудитора
На думку аудитора, за винятком впливу питань, викладених у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть Товариства, в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно вiдображає фiнансовий стан товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енергопоставка» станом на 31 грудня 2014 року, а також результати дiяльностi за 2014 рiк згiдно з Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку.
Пояснювальний параграф
Не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються Урядом України, з метою пiдтримки пiдприємницького сектору, iснує невизначенiсть щодо зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань у свiтовiй економiцi.
Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
6.1.Розкриття iнформацiї за видами активiв
Основнi засоби та нематерiальнi активи протягом звiтного перiоду у Товариства були вiдсутнi.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи вiдображенi у балансi Товариства у складi „Основних засобiв” у вiдповiдностi до п.2.2 Роздiлу II П(с)БО 25.
Амортизацiя на малоцiннi необоротнi матерiальнi активи нараховується у розмiрi 50 вiдсоткiв їх вартостi у мiсяцi введення їх в експлуатацiю, та решта 50 вiдсоткiв, яка амортизується у мiсяцi їх вилучення з активiв, що вiдповiдає вимогам п.27 П(с)БО 7 «Основнi засоби».
Станом на 31 грудня 2014 р. за даними облiку Товариства первiсна вартiсть малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) становить – 0,3 тис. грн., знос МНМА - 0,1 тис. гривень, залишкова вартiсть малоцiнних необоротних матерiальних активiв - 0,2 тис. гривень.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31 грудня 2014 року за даними облiку та звiтностi ТОВ «Енергопоставка» становлять 49.266,9 тис. гривень i облiковуються за первiсною вартiстю.
Запаси облiковуються за фактичною собiвартiстю згiдно дiючим нормативним вимогам. Собiвартiсть запасiв включає витрати на придбання, доставку та переробку у вiдповiдностi з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 «Запаси».
Матерiальнi цiнностi, якi не мають реалiзацiйної вартостi, не визнанi активами.
Станом на 31 грудня 2014 року залишки сировини i матерiалiв становлять - 1,2 тис. гривень.
Оцiнка запасiв при вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi здiйснюється за методом собiвартостi перших по термiну надходження запасiв (ФIФО).
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31 грудня 2014 року на товариствi вiдсутня, iнша поточна дебiторська заборгованiсть вiдображена у розмiрi – 32.318,8 тис. гривень. У складi iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковуються кошти, залученi ПАТ „Перший Iнвестицiйний Банк” на умовах субординованого боргу, термiн погашення яких встановлено у 2014 та 2015 роках Вiдображення в бухгалтерському облiку iнформацiї про дебiторську заборгованiсть на балансових рахунках здiйснювалось у вiдповiдностi з нормами П(С)БО 10 „Дебiторська заборгованiсть”.
Резерв сумнiвних боргiв Товариством не створювався, дебiторська заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi вiдображена за чистою реалiзацiйною вартiстю. У разi визнання дебiторської заборгованостi безнадiйною – списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних витрат.
.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства облiковуються за собiвартiстю у вiдповiдностi iз П(с)БО 12 “Фiнансовi iнвестицiї” i згiдно балансу на звiтну дату становлять - 22.085,0 тис. гривень.

Грошовi кошти та їх еквiваленти Товариства включають залишки грошей в касi, грошовi кошти на банкiвських рахунках Товариства i вiдображаються за номiналом.
Залишки коштiв на 31.12.2014 р. в нацiональнiй валютi становлять – 33,0 тис. гривень.
Витрати майбутнiх перiодiв згiдно балансу станом на 31.12.2014 р. вiдсутнi.
6.2. Розкриття iнформацiї про зобов’язання
Поточнi зобов’язання на Товариствi вiдображаються за собiвартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi компенсацiї, що пiдлягає виплатi у майбутньому за отриманi товари i послуги, що вiдповiдає вимогам П(с)БО 11 „Зобов’язання”.
Кредиторська заборгованiсть за поточними зобов’язаннями згiдно балансу Товариства станом на 31 грудня 2014 року становить 12.737,4 тис. грн. i майже повнiстю складається iз заборгованостi яка забезпечена короткостроковими векселями, а саме -12.464,8 тис. грн. Заборгованiсть по розрахункам з iншими кредиторами становить -250,0 тис. грн.. Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становить – 30,9 тис. грн., з пiдзвiтними особами – 0,5 тис. гривень. Заборгованiсть з оплати працi та страхування на звiтну дату вiдсутня.
Прострочених заборгованостей на балансi Товариства немає. Усi вони реальнi до вiдшкодування. Заробiтна плата нараховується згiдно дiючого штатного розкладу. Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами та соцiальному страхуванню проводяться у встановлений строк i у повному обсязi.

Довгостроковi зобов’язання за даними Балансу ТОВ «Енергопоставка» станом на 31.12.2014 року становлять 90.376,7 тис. грн. i складаються iз зобов’язань по акцептованих векселях 75.376,7 тис. грн.) та iнших довгострокових фiнансових зобов’язань (15.000 тис. грн.).
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов’язання Товариства становлять - 15.000 тис. гривень, i складаються iз випущених Товариством облiгацiй, метою випуску яких є залучення додаткових iнвестицiйних ресурсiв для виконання напрямкiв своєї дiяльностi. Реєстрацiя випуску облiгацiй проведена Державною Комiсiєю з цiнних паперiв та Фондового ринку України 11.06.2010 року (Реєстрацiйний № 02/10/2/10). Вiдсотки по облiгацiям виплачуються щомiсячно. Заборгованостi по сплатi вiдсоткiв на звiтну дату у Товариства не має.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал
Власний капiтал товариства – сформований за рахунок внескiв засновникiв Статутний фонд, який оцiнюються за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї, а також нерозподiленi прибутки за результатами дiяльностi Товариства.
Статутний капiтал ТОВ «Енергопоставка» сформований згiдно установчих документiв та повнiстю сплачений у розмiрi 16.500 (Шiстнадцять тисяч п’ятсот) гривень.
Нерозподiлений прибуток Товариства за даними балансу станом на 31 грудня 2014 року становить – 574,5 тис. гривень.
Разом власний капiтал Товариства станом на 31 грудня 2014 року становить 591,0 тис. гривень.
Розкриття iнформацiї про витрати та доходи
Склад витрат у бухгалтерському облiку формується вiдповiдно до вимог П(с)БО 16 «Витрати», а у податковому облiку формувався, у вiдповiдностi до Роздiлу III Податкового кодексу України, затвердженого постановою Верховної Ради України № 2755-VI вiд 02 грудня 2010 року.

Доходи визнаються в мiру впевненостi в тому, що в результатi вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд Товариства, i суму доходу може бути достовiрно визначено.
Облiк реалiзацiї робiт та послуг у ТОВ «Енергопоставка» ведеться згiдно iз прийнятою методологiєю. Iнформацiя про доходи в бухгалтерському облiку формується згiдно П(с)БО 15 «Дохiд», а у податковому облiку формувався, у вiдповiдностi до Роздiлу III Податкового кодексу України, Вiдображення позареалiзацiйних доходiв та витрат вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
Вiд дiяльностi за 2014 рiк Товариством отримано чистий прибуток у розмiрi – 158,8 тис. гривень.
7. Звiт щодо вимог iнших нормативних та законодавчих актiв
На пiдставi балансу ТОВ «Енергопоставка» станом на 31 грудня 2014 року розраховано вартiсть чистих активiв товариства, яка становить 591,0 тис. гривень, i яка є бiльшою вiд статутного капiталу. Тобто, вимоги п.4 ст.144 Цивiльного кодексу України дотримуються.
В результатi проведення аудиторської перевiрки, аудиторами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Вiдповiдно до роздiлу 8 Статуту управлiння Товариством здiйснюють його органи управлiння:
- загальнi збори учасникiв;
- директор.
Згiдно Статуту ТОВ «Енергопоставка», контроль за дiяльнiстю директора здiйснює ревiзiйна комiсiя, проте на момент здiйснення процедур аудиту вiдповiдний контрольно-ревiзiйний орган Товариства фактично не створений.
При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 „Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi”) не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства розглядається аудитором у вiдповiдностi до МСА 570 «Безперервнiсть» як така, що продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або припиняти її.
Але не вносячи додаткових застережень до цього звiту, звертємо увагу на iснування обставин суттєвої невизначеностi щодо можливого майбутнього напрямку внутрiшньої економiчної полiтики в Українi, нормативно-правової бази та розвитку полiтичної ситуацiї, яка може поставити пiд сумнiв здатнiсть компанiї безперервно продовжувати дiяльнiсть. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан Товариства.
8. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
• Повне найменування юридичної особи – товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Вiспер-Аудит»;
• державна реєстрацiя проведена 02.08.1994 р. Печерською в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю;
• Iдентифiкацiйний код суб’єкта пiдприємницької дiяльностi – 21638764;
• Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 0342, видане Аудиторською палатою України на пiдставi рiшення № 100 вiд 30 березня 2001 року, чинне до 27 сiчня 2016 р.;
• Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв АБ № 000547 вiд 14.08.2007 року. Строк дiї до 27.01.2016 року;
• Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0048 (рiшення АПУ вiд 23.09.2010 року № 220/4.1)
• Мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 5, корп. 10-А, кiмн. 401, тел./факс (044) 532- 41-31, 050-312-58-58, електронна пошта: wisperau@ukr.net.
• Аудит виконав аудитор Сласний Леонiд Григорович (сертифiкат аудитора Серiя А, № 002995, виданий Аудиторською палатою України вiд 31 жовтня 1996 року, дiю якого подовжено до 31 жовтня 2015 року).
9. Вiдомостi про умови Договору
Перевiрка проводилася згiдно з договором № 02 вiд 02 березня 2015 року
Мiсце проведення аудиторської перевiрки – офiс ТОВ «Енергопоставка».
Перевiрку фiнансової звiтностi розпочато 02 березня 2015 року та закiнчено 10 березня 2015 року.

10 березня 2015 року


Директор АФ «ВIСПЕР-АУДИТ» Л.Г.Сласний
Адреса: м. Київ, вул. Димитрова, 5, корпус 10-А, кiм.401; тел./факс. (044) 532-41-31, 050-312-58-58.д/н
д/н
д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" за ЄДРПОУ 32113929
Територія за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності за КВЕД 64.99
Середня кількість працівників 1
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса вул. Артема,21, м. Київ,04043
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 0.2 0.2 0
первісна вартість 1011 0.3 0.3 0
знос 1012 0.1 0.1 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

49266.9

49266.9

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 49267.1 49267.1 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 30026.9 32318.8 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 24497.5 22085.0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 11.4 33.0 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 1.4 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 54538.4 54438.0 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 103805.5 103705.1 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 16.5 16.5 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 415.7 574.5 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 432.2 591.0 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 89301.6 90376.7 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 89301.6 90376.7 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 14038.8 12716.9 0
за розрахунками з бюджетом 1620 30.9 20.5 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0.8 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 1.2 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 14071.7 12737.4 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 103805.5 103705.1 0

Примітки д/н
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" за ЄДРПОУ 32113929
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 54.5 ) ( 64.0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 0 ) ( 0 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 64.8 ) ( 63.6 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 17733.2 25036.2
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 24975.8 ) ( 45469.4 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

182.2

-67.2
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 23.4 34.3
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

158.8

-101.5
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 0 0
Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 0 0
Разом 2550 0 0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки д/н
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" за ЄДРПОУ 32113929
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 0 )

( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки д/н
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" за ЄДРПОУ 32113929
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки д/н
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" за ЄДРПОУ 32113929
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки д/н
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" за ЄДРПОУ 32113929
Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Середня кількість працівників 0
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
 первісна вартість 1001 0 0 0
 накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 0 0 0
 первісна вартість 1011 0 0 0
 знос 1012 0 0 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
 первісна вартість 1016 0 0 0
 знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
 первісна вартість 1021 0 0 0
 накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 0 0 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130

0

0

0
 з бюджетом 1135 0 0 0
 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
 з нарахованих доходів 1140 0 0 0
 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
 резервах незароблених премій 1183 0 0 0
 інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 0 0 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 0 0 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Неконтрольована частка 1490 0 0 0
Усього за розділом I 1495 0 0 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0
 резерв незароблених премій 1533 0 0 0
 інші страхові резерви 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
 за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0
 за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0
 у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
 за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
 за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
 за одержаними авансами 1635 0 0 0
 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
 за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 0 0 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" за ЄДРПОУ 32113929
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0 0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 0 0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 0 ) ( 0 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190 0 0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0
Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії

2470

0

0
 неконтрольованій частці 2475 0 0
Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії

2480

0

0
неконтрольованій частці 2485 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 0 0
Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 0 0
Разом 2550 0 0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" за ЄДРПОУ 32113929
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 0 ) ( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" за ЄДРПОУ 32113929
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
 збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0
 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X
 необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215

0

X

0

X
 дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )
 необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОПОСТАВКА" за ЄДРПОУ 32113929
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець року 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер